Provozní řád kempu

 1. V areálu kempu je možné v souladu s provozní dobou ubytovat osobu, která se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky dle platného ceníku.
 2. Ceny za ubytování a služby poskytované v kempu se hradí předem na celou dobu pobytu. Rezervací nevzniká nárok na konkrétní číslo chatky, ale pouze na typ.
 3. Po příchodu do kempu se každý návštěvník ohlásí na recepci, předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele chatek, stanů a karavanů.
 4. Po zaplacení všech poplatků recepční vydá klíče k ubytovacímu zařízení, nebo přidělí místo k postavení stanu, karavanu a zaparkování vozidla.
 5. Motorové vozidlo zaparkujte tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků.
 6. Návštěvník kempu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kempu provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umísťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.
 7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 8. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 9. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací (ve vážných případech dle domluvy).
 10. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
 11. Ve všech prostorách budov, platí přísný zákaz kouření.
 12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let v prostorách kempu bez dozoru.
 13. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. ráno musí být v kempu naprostý klid. Besedy u táborových ohňů je možno konat i po 22.00 hod., avšak na vyhrazeném místě, tak, aby klid ostatních návštěvníků nebyl rušen.
 14. Odjezd z kempu před 8.00 hod. ranní je nutno předem ohlásit v recepci. Odjezd v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku.
 15. Recepce je přístupná návštěvníkům mimo sezónu od 8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 v hlavní sezóně pak 8:00 – 20:00.
 16. Z provozních důvodů může dojít k případné změně místa parkování, nebo umístění stanů a karavanů.
 17. Stížnosti a případné návrhy na zlepšení přijímá vedoucí, resp. recepční kempu.
 18. V případě reklamace služeb je potřeba sepsat řádný reklamační protokol se zástupcem kempu. Reklamaci je nutné provést bez zbytečných odkladů na místě. Na pozdější reklamace se nebere zřetel.
 19. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním rozhlasu nebo jiným projevem. Pro provozování her je v kempu vyhrazeno vhodné místo.
 20. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 15 km/hod.
 21. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 22. Psi v kempu po celou dobu pobytu nesmí volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních rekreantů. Majitelé psů jsou povinni uklízet psí exkrementy.
 23. Uživatelé kempu jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností. Přísný zákaz rozdělávání ohnišť u chatek! V areálu kempu jsou vyhrazena ohniště.
 24. Povinností návštěvníků kempu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 25. Všichni uživatelé kempu nesmí poškozovat zařízení kempu, rostliny, přírodní krásy v kempu a jeho okolí.
 26. Návštěvník kempu, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách sociálních a bistra, příp. i jiných míst kempu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu.
 27. V den odjezdu jsou návštěvníci povinni opustit chatky do 10.00 hod. Ukončení pobytu do 10.00 hod se týká také ubytovaných ve stanech nebo karavanech. V případě překročení stanovené doby pobytu může provozovatel účtovat poplatek za celý den.
 28. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.
 29. Mytí nádobí je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 30. Před opuštěním kempu uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního stavu.
 31. Při odjezdu z chatky, bungalovu nebo apartmánu je nutné vysvléct použité povlečení z použitých postelí ( dle počtu hostů) včetně prostěradla, uklidit a vynést odpadky do kontejnerů, v případě poškození zařízení nebo vybavení nahlásit toto na recepci a zaplatit případnou škodu, v případě použití nádobí toto umýt, v případě použití grilu tento očistit. V případě znečistění okolí vámi použitého toto uklidit. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, bude vám naúčtován poplatek za dodatečný úklid dle ceníku.
 32. Nábytek, který je součástí ubytovacích zařízení, který je uvnitř nebo na terasách ubytovacích zařízení není určen k použití na volných plochách a je přísně zakázáno ho používat mimo místa k tomu určených. Za toto použití vám bude naúčtován poplatek 500Kč.
 33. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.
 34.  Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník na recepci.
 35. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců kempu.
 36. Provozovatel kempu nezodpovídá za zranění a poškození majetku uživatele kempu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.
 37. Každý návštěvník se musí při vstupu do kempu seznámit s provozním řádem a je povinen ho dodržovat.
 38. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu kempu. Každá osoba, která poruší „provozní řád“ kempu, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.
 39. Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož náprava není řešena provozním řádem a ubytovacím řádem může být řešena přivoláním Policie ČR. Může být také řešena písemným nařízením vedoucího kempu, které bude mít charakter dodatku provozního řádu.
 40. Vstup do všech prostor rozestavěných budov je přísně zakázán.
 41. Všichni návštěvníci, kteří budou v areálu rybařit, musí dodržovat platné podmínky rybářského řádu.
 42. Vstup do řeky dovoleno jen na vyznačených místech a to vždy na vlastní nebezpečí, po setmění koupání zakázáno všude. 
 43. Areál campingu je monitorován kamerovým systémem

Kontakt pro rezervace ubytování

+420 774 052 239

info@marinakempvaltirov.cz

Kontakt do bistra

Oslavy, svatby…

+420 774 223 102

info@marinakempvaltirov.cz